İlyas Ermiş

Ramazan geldi hoş geldi

Her insan yaratılışı itibariyle yapısal olarak (hilkaten)  Müslüman’dır. Çünkü istisnasız her insan İslam fıtrat üzerine doğar ve bir dilin...

Rıza toplumuna giden yol

Fıtrat evrenseldir ve akıl da bu evrensel olan fıtratın bir türevidir. Kur’an, fıtratı yani doğal ve evrensel olan aklı öne çıkarır, ona kıymet atfeder....

Kaderciliğin Sefaleti (1)

İslam tarihinde ilk büyük kopuşun kader konusunda olduğu söylense yeri var. Bu büyük kopuşun sebebi de hiç kuşkusuz servet ve iktidardır. Bu büyük kopuşun...

Suçlu kim?

Bu günün dünyasında aile ortamları gençlik açısından sorun olmaya / sorun üretmeye devam ediyor. İstatistikler gösteriyor ki, her beş evlilikten biri...

N’olacak bu gençliğin hali pür melali

İnsan hayatının bir parçası / bir evresi olan gençlik evresi, esasen bir arayış evresi / bir arayış sürecidir. Bu arayış evresinde / sürecinde gençler...

Küresel güçlerin mayın eşekleri

Hiç kuşku yok ki 15 Temmuz başarısız darbe girişimi küresel hegamonik güçlerle bağlantısı olan ve küresel sistemin istekleri / arzuları doğrultusunda...

Hakikat ve Hurafe

Hurafe, hakikatle yakından uzaktan ilgisi olmayan boş / batıl inançlar ve safsatalardır. Nasıl hak ile batılın eş zamanlı / eş mekânlı olarak bir arada...

BABA BANA BİR MASAL ANLAT İÇİNDE KALKINMA / BÜYÜME / İLERLEME OLSUN

Modern zamanların en çok / en sık / en yaygın konuşulan / tartışılan konuları, hiç kuşkusuz kalkınma / büyüme / ilerleme konularıdır. Hemen herkes...

SEKÜLERLEŞME / DÜNYEVİLEŞME / MODERNLEŞME

Orijin itibariyle Latince‘den türeme olan sekülerizm kavramı, esas itibariyle batı Hristiyan toplumu içinden çıkmış bir kavramdır. Belki de bu sebeple olsa...

MİLLİYETÇİLİK  (2)  

  On sekizinci yüzyılın sonlarında meydana gelen Fransız Devrimi, modern anlamda milliyetçiliğin,  ulusçu / ulusalcı akımların menşei ve beslenme...