Anasayfa / İlyas Ermiş (page 10)

İlyas Ermiş

Sivil toplum yazıları (1)

Sivil toplumun tarihini 12. yy. sonlarına kadar götürebiliriz. Bu tarihten itibaren Batı Avrupa’da gözlemlenen ekonomik ve ticari hareketlenmeler, sivil toplumun gelişmesine temel teşkil eden hareketlenmeler olarak kabul edilir. Pazar ekonomisinin gelişmesi, paranın kullanım alanının genişlemesi, zenginliğin artması, özel mülkiyetin yaygınlaşması ve farklı hayat biçimlerinin ortaya çıkması, Batı Avrupa’da sivil toplumun gelişmesine temel teşkil eden olaylar olarak kabul edilir. Ortaçağın sosyo-ekonomik ...

Devamını Oku »

Modern zamanların anakronik halleri

  Selefiye kavramı Arapça se-le-fe kökünden türeyen bir sözcüktür. Geçmiş nesiller anlamına gelen selef kelimesine dayanır. Burada kastedilen geçmiş nesiller, İslam’ın ilk üç neslidir. Selefiler bu ilk üç neslin (Sahabe-Tabiin-Tabee Tabiin) temel kaynağa en yakın kaynak olduğunu düşünürler. İslam düşünce tarihi içinde muhafazakâr kanadı temsil eden selefiler, daha ziyade akıl karşıtı / dışlayıcı tavırları ve dar kalıplar içinde kalan fikri ...

Devamını Oku »

Doğu’nun ortasında insan olmak

  İslam dünyasında bugün itibariyle var olan dini / siyasi oluşumların temel algılarına / ana temalarına ve söylemlerine dikkatle bakıldığında, neredeyse tümünün tarihin belli kesitlerinde yaşanmış, kimi tarihi olayların şekillendirdiği konular ekseninde hareket ettiği rahatlıkla görülür. Bu kadim coğrafyada son zamanlarda yaşananları doğru anlayabilmek için, olayların hangi anlayış ekseninde geliştiğini ve faillerin hangi fırka veya mezhebin ölçütleriyle hareket ettiğini bilmek ...

Devamını Oku »

IŞİD ISIS ISIL DAİŞ

  Ebu Musa Ezzerkavi tarafından ABD’nin Irak’ı işgal etmesine tepki olarak 2003 yılında Cemaatüd Tevhid vel Cihad adıyla bir örgüt kuruldu. Bu örgüt daha sonra 2004 yılında El Kaide örgütüne katılarak Irak El Kaidesi ismini aldı. 2006 yılında Irakta bulunan sünni gruplarla birleşerek mücahitler konseyini oluşturdu. 2014 yılında da Irak’ın kuzeyi ve Suriye topraklarının bir bölümünde İslam devleti kurduğunu ilan ...

Devamını Oku »

Ötekinin adı

  Dünya üzerinde geniş ve yaygın bir kullanıma sahip olan Terör kelimesi, köken olarak Fransızca bir kelimedir. Sözlük anlamı itibariyle korku / korkutma anlamlarına gelir. Uluslararası siyaset arenasında terörün neredeyse 100’e yakın tanımı var. Ama hepsi birbirinden ayrı, hepsi birbirinden farklı tanımlardır bunlar. Bugüne değin üzerinde ittifak edilmiş, evrensel kabule mazhar olmuş, herkes için bağlayıcı olan bir terör tanımından söz ...

Devamını Oku »

İnsan hakları ne işe yarar?

Yeryüzünün en kadim / en önemli / en ciddi sorunu, hiç kuskusuz temel hak ve hürriyetler sorunudur. Denilebilir ki, hak ve hürriyetler meselesi, yeryüzünün en çok konuşulan ama en az anlaşılan, ya da en çok konuşulup yazılmasına rağmen, en çok yanlış anlaşılan meselesidir. Neredeyse bütün bir insanlık tarihi boyunca, iktidar gücünü elinde tutan yönetici elitlerin, temel insan hak ve hürriyetlerini ...

Devamını Oku »

Muhafazakarlık neyi muhafaza ediyor?

  Toplumsal yapımıza ilişkin çeşitli tespitler / değerlendirmeler var. Son yıllarda çokça ve sıkça dile getirilen husus, Türkiye toplumunun özünde muhafazakâr bir toplum olduğu yönündedir. Yanlış bir değerlendirme olmamakla birlikte, Türkiye toplumunun, muhafazakârlıktan ziyade gelenekçi bir toplum olduğunu söylemek bana daha doğru geliyor. Yeri gelmişken hatırlatmakta yarar var. Muhafazakârlık, Latince konserve kelimesinden türetilen ve koruma, muhafaza etme anlamına gelen siyasal ...

Devamını Oku »

Cahiliyenin modern çığlığı

  Irkçılığı en basit / en sade / en yalın bir biçimde tanımlamak gerekirse, kendi ırkını diğer ırklardan üstün tutma anlayışı olarak tanımlayabilirim. Yani, kendi ırkını diğer ırklardan üstün saymak, kendi ırkından olmayanlar üzerinde hegemonya kurmayı meşru görmek, ırklar arasında bir tür eşitsizliği savunmak. Bu bir anlamda yeryüzünde üstün ırkların ya da aşağı ırkların varlığını kabul etmek anlamına da gelir. Irkçılık ...

Devamını Oku »

Hakiki İslam tartışmaları neyin üzerini örtüyor ya da gerçek terörist kim?

  Her toplumsal olayın ardından, ya da her küresel terör eyleminin arkasından, hakiki İslam nedir tartışmalarına tanık oluyoruz. Bu artık kanıksadığımız bir durum haline geldi neredeyse. Ancak, bütün bu tartışmalar esnasında gözden kaçırılmaması gereken en önemli husus, bu tartışmaların çok da masum olmadığı hususudur. Kaldı ki hakiki İslam tartışmalarında anlatılmaya ve anlaşılmaya çalışılan şey de zaten İslam’ın hakikati değildir. Hakiki ...

Devamını Oku »

Yeni Türkiye’nin Truva atı

  Nicedir müesses nizama (statüko) yönelik ciddi / esaslı eleştiriler duyamaz olduk. Bu toprakların yerli ve milli muhalif güçleri, kurulu düzene, onun yerleşik kurumlarına ve ideolojik argümanlarına yönelik köklü / sistematik eleştiriler yöneltmiyor ya da yöneltemiyorlar artık. Bunda statükonun kendi içinde yaşadığı revizyon / restorasyon girişimlerinin payı vardır elbette. Ama tanık olduğumuz bu eleştiri yoksunluğunun gerçek sebebini sözü edilen zinde ...

Devamını Oku »