İlyas Ermiş

İnsan ihtiyaç sahibi bir varlık (mı) dır

İnsan ihtiyaç sahibi bir varlıktır. İnsanın, temel ihtiyaçlar olarak isimlendirilen muhtelif ihtiyaçları var. Varlığını sürdürebilmesi bu ihtiyaçlarının karşılanıyor olmasına bağlıdır.   Sözgelimi giyinme, barınma, yeme, içme gibi temel biyolojik / fizyolojik ihtiyaçları var insanoğlunun. Keza, saygı görmek / itibar görmek / değer görmek, adam yerine konulmak, insanca muamele görmek ister insan.   Diğer yandan bilmek / anlamak / anlamlandırmak, kendini ...

Devamını Oku »

Sözü dinleyip en güzeline uyanlar

Çatışma kavramıyla anlatılan / anlatılmak istenen olaylar / olgular, hemen hemen insanlık tarihinin her döneminde ve hemen hemen bütün medeniyet havzalarında, bütün kültürel coğrafyalarda görülen / yaşanan olaylar ve olgulardır. Müslüman toplulukların da tarihinde / geleneğinde çatışma kavramıyla anlatılmak istenen durumların / olayların / olguların var olduğu / yaşanageldiği inkâr edilemez tarihi bir gerçekliktir. Kimi zaman özenilerek, kimi zaman imrenilerek, ...

Devamını Oku »

Bana adını söyle sana dinini söyleyeyim

Yer küre üzerinde var olan, nefes alıp veren, akil ve baliğ olmuş, rüşte ermiş her bir insan teki, bu dünyada neden ve niçin var olduğunu sormalı / sorgulamalı ve insan olarak bu dünyada var olmanın, varlığını sürdürüyor olmanın hem kendisi, hem ailesi, hem çevresi ve hem de insanlık için ne anlam ifade ettiğini idrak etmelidir. İnsan olmanın sorumluluğu / yükümlülüğü ...

Devamını Oku »

Bana farkını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

 Farklı kimliklerin / farklı kültürlerin / farklı etnik grupların / farklı inanç kümelerinin beraberce / bir arada yaşaması / yaşayabilmesi,modern zamanlarla birlikte bütün bir insanlık ailesinin en önemli problematiğihaline geldi.Çünkü modern zamanlarla birlikte devlet aygıtı, bireyin / ailenin / toplumun en ince kılcal damarlarına varıncaya kadar nüfuz etti ve müdahale etmediği / kontrol altına almadığı / yönetmediği / yönlendirmediği hiç ...

Devamını Oku »

Ortadoğu’da modernleşme ve kadın

Ortadoğu / İslam coğrafyasında modernleşme süreçleri daha ziyade hukuk ve eğitim alanlarında belirginleşti. Hukuk ve eğitim alanlarında gerçekleşen modernleşme kadınlara kimi imkânlar ve kimi yenilikler getirdi. Ortadoğu / İslam coğrafyasında gerçekleşen bütün iyileştirmeler ve bütün yenilikler,  kadınların / kadın hareketlerinin bir kazanımı olarak değil, batılılaşmayı amaç ve hedef edinen yönetimlerin bir ikramı olarak tepeden inme devlet eliyle gerçekleşti.  Modernleşme süreçlerinde ...

Devamını Oku »

Doğunun ortasında kadın olmak

Ortadoğu coğrafyası için yerkürenin en devingen / en değişken parçası dense yeri var. Denilebilir ki, yerküre üzerinde Ortadoğu / İslam coğrafyası kadar devinen, Ortadoğu / İslam coğrafyası kadar değişen ve Ortadoğu / İslam coğrafyası kadar dönüşen bir başka coğrafya yok. Tarihsel süreç içinde Ortadoğu / İslam coğrafyasında yaşanan bütün değişimlerin / bütün dönüşümlerin temel dinamikleri / temel aktörleri var elbet. ...

Devamını Oku »

İnsanlığın yarısı

  İnsan teki olarak her birimizin doğal cinsiyetleri var. Zaten büyük sayılar yasasına göre de yeryüzünde yaşayan insanların yarısı erkek, yarısı kadındır. Bu doğal / biyolojik cinsiyetlerimizin yanında birde erkeklerin ve kadınların toplumsal hayat içinde yüklendiği roller, üzerine aldığı yükümlülükler var. Gerçi bu roller / bu yükümlülükler toplumlara / kültürlere / çağlara göre değişebilen rollerdir. Her toplumda / her kültürde ...

Devamını Oku »

İnsan denen meçhul

Sahi insan nedir. Hemen her şeyi enine / boyuna / derinlemesine konuşan insan, kendini anlama ve anlamlandırma adına kendi kendini ne kadar konuşuyor / ne kadar konuşabiliyor. Oysa insanı konuşmak demek, bir anlamda insanın kendi kendini sorgulaması, kendi kendiyle yüzleşmesi demektir.   İnsan her şeyden önce bir canlı varlıktır. Dolayısıyla canlılar âleminin vazgeçilmez bir parçası, aktif bir üyesidir. O halde ...

Devamını Oku »

Modernite / modernlik / modernizm

Modernite nedir sorusuna verilen çeşitli cevaplar olsa da, kavram olarak zihinlerde biri birinden ayrı / biri birinden farklı çağrışımlar yapsa da, esas itibariyle modernite, yeniye / yeni olana / işaret eden, eskiden farklı olana gönderme yapan, yeni bir durumu / yeni bir olguyu / yeni bir biçimi / yeni bir tarzı ifade eder. Sanattan siyasete, düşünceden gündelik hayata kadar, eski ...

Devamını Oku »

Başarının sırrı

Başarı denilen olgu, bir başına kişisel bir çabanın ürünü değildir. Hiçbir başarılı iş ve eylem, salt başarıyı elde edenin kişisel çabası ve çalışkanlığı ile izah edilemez. İnsanı iş ve eylemlerinde başarılı kılan şey, sadece bireysel çabası / çalışkanlığı değildir. Başarıyı alttan alta besleyen / büyüten / olgunlaştıran / ortaya çıkaran bir toplumsal başarı kültürü ve bir değerler manzumesi / değerler ...

Devamını Oku »