İlyas Ermiş

Bana adını söyle sana dinini söyleyeyim

Yer küre üzerinde var olan, nefes alıp veren, akil ve baliğ olmuş, rüşte ermiş her bir insan teki, bu dünyada neden ve niçin var olduğunu sormalı / sorgulamalı ve insan olarak bu dünyada var olmanın, varlığını sürdürüyor olmanın hem kendisi, hem ailesi, hem çevresi ve hem de insanlık için ne anlam ifade ettiğini idrak etmelidir. İnsan olmanın sorumluluğu / yükümlülüğü ...

Devamını Oku »

Bana farkını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

 Farklı kimliklerin / farklı kültürlerin / farklı etnik grupların / farklı inanç kümelerinin beraberce / bir arada yaşaması / yaşayabilmesi,modern zamanlarla birlikte bütün bir insanlık ailesinin en önemli problematiğihaline geldi.Çünkü modern zamanlarla birlikte devlet aygıtı, bireyin / ailenin / toplumun en ince kılcal damarlarına varıncaya kadar nüfuz etti ve müdahale etmediği / kontrol altına almadığı / yönetmediği / yönlendirmediği hiç ...

Devamını Oku »

Ortadoğu’da modernleşme ve kadın

Ortadoğu / İslam coğrafyasında modernleşme süreçleri daha ziyade hukuk ve eğitim alanlarında belirginleşti. Hukuk ve eğitim alanlarında gerçekleşen modernleşme kadınlara kimi imkânlar ve kimi yenilikler getirdi. Ortadoğu / İslam coğrafyasında gerçekleşen bütün iyileştirmeler ve bütün yenilikler,  kadınların / kadın hareketlerinin bir kazanımı olarak değil, batılılaşmayı amaç ve hedef edinen yönetimlerin bir ikramı olarak tepeden inme devlet eliyle gerçekleşti.  Modernleşme süreçlerinde ...

Devamını Oku »

Doğunun ortasında kadın olmak

Ortadoğu coğrafyası için yerkürenin en devingen / en değişken parçası dense yeri var. Denilebilir ki, yerküre üzerinde Ortadoğu / İslam coğrafyası kadar devinen, Ortadoğu / İslam coğrafyası kadar değişen ve Ortadoğu / İslam coğrafyası kadar dönüşen bir başka coğrafya yok. Tarihsel süreç içinde Ortadoğu / İslam coğrafyasında yaşanan bütün değişimlerin / bütün dönüşümlerin temel dinamikleri / temel aktörleri var elbet. ...

Devamını Oku »

İnsanlığın yarısı

  İnsan teki olarak her birimizin doğal cinsiyetleri var. Zaten büyük sayılar yasasına göre de yeryüzünde yaşayan insanların yarısı erkek, yarısı kadındır. Bu doğal / biyolojik cinsiyetlerimizin yanında birde erkeklerin ve kadınların toplumsal hayat içinde yüklendiği roller, üzerine aldığı yükümlülükler var. Gerçi bu roller / bu yükümlülükler toplumlara / kültürlere / çağlara göre değişebilen rollerdir. Her toplumda / her kültürde ...

Devamını Oku »

İnsan denen meçhul

Sahi insan nedir. Hemen her şeyi enine / boyuna / derinlemesine konuşan insan, kendini anlama ve anlamlandırma adına kendi kendini ne kadar konuşuyor / ne kadar konuşabiliyor. Oysa insanı konuşmak demek, bir anlamda insanın kendi kendini sorgulaması, kendi kendiyle yüzleşmesi demektir.   İnsan her şeyden önce bir canlı varlıktır. Dolayısıyla canlılar âleminin vazgeçilmez bir parçası, aktif bir üyesidir. O halde ...

Devamını Oku »

Modernite / modernlik / modernizm

Modernite nedir sorusuna verilen çeşitli cevaplar olsa da, kavram olarak zihinlerde biri birinden ayrı / biri birinden farklı çağrışımlar yapsa da, esas itibariyle modernite, yeniye / yeni olana / işaret eden, eskiden farklı olana gönderme yapan, yeni bir durumu / yeni bir olguyu / yeni bir biçimi / yeni bir tarzı ifade eder. Sanattan siyasete, düşünceden gündelik hayata kadar, eski ...

Devamını Oku »

Başarının sırrı

Başarı denilen olgu, bir başına kişisel bir çabanın ürünü değildir. Hiçbir başarılı iş ve eylem, salt başarıyı elde edenin kişisel çabası ve çalışkanlığı ile izah edilemez. İnsanı iş ve eylemlerinde başarılı kılan şey, sadece bireysel çabası / çalışkanlığı değildir. Başarıyı alttan alta besleyen / büyüten / olgunlaştıran / ortaya çıkaran bir toplumsal başarı kültürü ve bir değerler manzumesi / değerler ...

Devamını Oku »

Kutsal / dini metinlerin / kaynakların tarihselliği / güncelliği meselesine dair

   Tarih, insanın kendi elleriyle kurguladığı bir olgu olarak tanımlanabilir pekâlâ. Bu demektir ki, insanoğlu yaptıklarıyla tarih yazıyor, yaşadıklarıyla tarih yapıyor. Dolayısıyla tarihin öznesi insandır ve esasen her tarihi olay da biriciktir. Yani herhangi bir tarihi olayın bir daha aynen yaşanması muhaldir / imkân ve ihtimal dışıdır. Kutsal / dini metinlerin ve kaynakların tarihselliği tartışması (tarihselcilik) esas itibariyle batı orijinli ...

Devamını Oku »

Popüler kültürün dayanılmaz hafifliği

Popüler Kültür deyimi / kavramı, esas itibariyle geniş halk kitleleri tarafından tutulan / beğenilen / kabul edilen / tüketilen durumlara ve olgulara işaret eder. Popüler kültürün bizim gibi toplumlarda çağrıştırdığı ilk kavram arabesk kavramıdır ve daha çok kültür ve sanat ürünlerini anlatma bağlamında kullanılır. Vakıa kültür / sanat ürünleri söz konusu olduğunda ister istemez bir toplumsal tabakalaşma olgusu kendini his ...

Devamını Oku »