İlyas Ermiş

KENT ve DİN

Kentler kozmopolitan ortamlar / kozmopolitan mekânlardır. Bu yanıyla da aslında biraz tekinsiz ortamlar olduğu söylenebilir. Genellikle göç alan yerler olduğu için tekil / tekçi bir yapıya rastlanmaz kentlerde. Her dinden, her ırktan, her milletten, her mezhepten her anlayıştan insan yaşar kent ortamında. Bu farklı yapılar, farklı eğilimler ve farklı kimlikler kentlerin desenini / dekorunu oluşturur haddizatında. Kentli insan, farklılığının farkındadır ...

Devamını Oku »

Kentlerin geleceği ve kent dindarlığı

  Kentlerin tarihi biraz insanlık tarihidir. Hatta denilebilir ki kentlerin tarihi biraz da dinlerin tarihidir. Esasen kent olgusu tarihin her döneminde var olan bir olgudur. Salt modern zamanlara özgü değildir kentler. Her dönemin kentinin de kendine özgü özellikleri vardır.   Ancak modern kent ve kentleşme olgusu bütün tarihsel tecrübelerin dışında gelişen bir olgudur. Çünkü modernleşme hem olgusal olarak hem kavramsal ...

Devamını Oku »

Kent dindarlığı

Hemen bütün modernleşme teorileri din olgusunu paranteze alırlar. Olabildiğince sadeleştirerek ve olabildiğince basitleştirerek ifade etmek gerekirse şayet, modern sosyoloji teorileri ağız birliği etmişçesine hep bir ağızdan şunu söylerler. Bilim ve teknolojinin gelişmesine koşut insanlar / toplumlar modernleşecek, sonra modernleşmeye koşut din de anlamını / önemini yitirecek ve bu sayede insanların ve toplumların hayatından çıkacak. Modern sosyoloji teoriler böyle söylediler ancak ...

Devamını Oku »

Bana felsefe yapma

Felsefenin / felsefi düşüncenin şehrin bağrından çıktığını, yani şehirli olduğunu / şehrin çocuğu olduğunu söylemekte bir beis olmasa gerek. Buradan yola çıkılarak bir şehir tanımı yapılacak olursa şayet, şehir için felsefi düşüncenin kendine bir yaşam alanı / bir ifade alanı bulduğu yerlerdir denilebilir pekâlâ. Çünkü şehirler, bir anlamda felsefenin doğup gelişmesine / şekillenmesine / serpilmesine zemin oluşturan mekânlardır aynı zamanda. ...

Devamını Oku »

Kent hakkı da ne demek oluyor

“Kaldırım taşlarının altında kumsal var” “Kent hakkı bir haykırış ve bir taleptir”   Bu sloganlar, 1968 olaylarının meşhur sloganlarıdır. Fransa’da öğrencilerin eylemlerde sıklıkla seslendirdikleri / dillendirdikleri sloganlar yani. Gençlerin eylemlerde dillendirdikleri / kullandıkları başka sloganlar da vardır elbette. Ancak o günden bu güne akıllarda kalan ve en çok bilinenleri bunlardır denilebilir. Bu sloganlar kendi içinde antikapitalizmi de barındıran sloganlardır aynı ...

Devamını Oku »

Haberiniz olsun birileri bizi gözetliyor

Bugün itibariyle medya, olgusal olarak da / kavramsal olarak da salt habere yönelik üretim yapan radyo, televizyon ve matbuattan ibaret değil. Medya olgusu ya da medya kavramı içinde değerlendirilen araçlar / aygıtlar artık her an, her yerde insanoğlunu gözetliyor. İnsanlar hiç tahmin etmediği zamanlarda, hiç tahmin etmediği yerlerde, hiç tahmin etmediği durumlarda, hatta tamamen yalnız olduğunu düşündüğü anlarda, bazen bir ...

Devamını Oku »

Çok okuyan mı bilir çok gezen mi?

Seyahat denilen olgu, esas itibariyle maddi / manevi bir amacın gerçekleşmesi için bir mekândan başka bir mekâna intikal etmektir. Seyahat olgusu insanlık tarihi kadar eskidir ve bütün kültürlerde / bütün medeniyet havzalarında var olagelmiştir. Geçmişten günümüze kadar süregelen seyahat olgusunun kadim bir faaliyet olduğu söylenebilir. Hangi kültür ve medeniyet ikliminden beslenirse beslensin, hangi kent ortamında yaşarsa yaşasın insanoğlu zaten seyahat ...

Devamını Oku »

Başbakanın ABD gezisinden NE UMDUK NE BULDUK  

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sıfatıyla Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri’ne önemli ve kritik bir ziyarette bulundu. Her iki ülke açısından da son derece önemli ve kritik olan bu ziyaret başından sonuna kadar dikkatle izlendiğinde hayli ilginç ve uluslararası ilişkiler açısından da anlaşılması ve izah edilmesi hayli zor kimi karelerle örülü olduğu rahatlıkla görülecektir. Bilindiği gibi yaklaşık bir ay kadar ...

Devamını Oku »

Kent ve çocuk

Modern dünyanın bunca insan hakları, bunca demokrasi ve bunca özgürlük söylemine rağmen, çocuk hakları ve çocuk sorunları konusunda notu oldukça kırık, karnesi de oldukça kötü. Çünkü çocuk istismarı / çocuk işçiliği / çocuk ticareti gibi yüz kızartıcı suçları ve günahları var. Bu ve benzeri suçların / günahların hemen hepsi kentte /  kent ortamında vuku buluyor ne yazık ki. Çocuklar bu ...

Devamını Oku »

Politik cemaatlerin kıskacında kent ve siyaset

Siyaset dediğimiz olgunun esas itibariyle biri yerel biri de ulusal olmak üzere iki ayağı var. Gündelik hayat içinde yerel siyaset, ulusal siyasetin gölgesinde seyreder genellikle. Yerel siyaset esas itibariyle yerelde kurulan ilişki ağları üzerinden yürüyor ve aynı zamanda yerel halkın gündelik hayatını da doğrudan etkiliyor. Bu açıdan yerel siyasetin önemi yadsınamaz. Aslına bakarsanız siyasetin kılcal damarları yerel siyaset zemininde işleyen ...

Devamını Oku »