Son Haberler

İlyas Ermiş

Kent ve sağlık

 Bina sendromu / yazar krampı / İstanbul bronşiti / gürültü sağırlığı. Bunlar modern yaşamın tıp literatürüne eklediği hastalık isimleri. Ne var ki, bu hastalıklar genellikle kent ortamında ortaya çıkan bir tür kentli hastalıkları. Kentlerin, özellikle anakentlerin bir cazibesi / bir çekiciliği var elbette. Bu cazibe adeta bir mıknatıs gibi çekiyor insanları kent ortamına. Ancak kentlerde özellikle de anakentlerde yaşamanın bir ...

Devamını Oku »

Yalancı ve yabansı bir esinti ya da moda tuzağı

Hayatında bir moda evine uğramayan ya da bir moda çarşısında dolaşmayan insan sayısı herhalde oldukça azdır. Çünkü moda denilen olgu, modern hayatın içinde önemli bir yer işgal ediyor. İnsanlar bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek gündelik hayatında modanın ağına / tuzağına düşüyor çoğu kez. Moda denilince akla ilk düşen şey giyim / kuşam oluyor her nedense. Reklam sektörü ...

Devamını Oku »

Enformasyonun obez hali ya da sosyal medya olgusu

Enformasyon çağında, enformasyon araçlarının bu denli bol olduğu bir zamanda, paradoksal olarak enformatik bir cehalet yaşanıyor. Bu denli araç bolluğuna rağmen insanlar, hakikatin ne olduğunu bulmakta / öğrenmekte / anlamakta ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Bugün için sosyal olaylar karşısında insanların geldiği nokta şöyle özetlenebilir. Artık hiçbir şeye inanmıyorum, artık hiç kimseye güvenmiyorum. Bu kaotik / bu kritik / bu karmaşık durumdan, ...

Devamını Oku »

Ramazan geldi hoş geldi

Her insan yaratılışı itibariyle yapısal olarak (hilkaten)  Müslüman’dır. Çünkü istisnasız her insan İslam fıtrat üzerine doğar ve bir dilin konuşulduğu, bir kültürün egemen olduğu toplum hayatına dâhil oluncaya kadar da bu temiz fıtrat üzerinde kalır. Sonradan yaşadığı kimi sosyolojik / psikolojik travmalar sebebiyle ancak insan bu fıtrattan uzaklaşabilir. İnsanlık deneyimi göstermiştir ki, her zaman ve zeminde kitabın / ayetin insanların ...

Devamını Oku »

Rıza toplumuna giden yol

Fıtrat evrenseldir ve akıl da bu evrensel olan fıtratın bir türevidir. Kur’an, fıtratı yani doğal ve evrensel olan aklı öne çıkarır, ona kıymet atfeder. Doğuştan elde edilen hakları ifade eden doğal hukuk kavramı, fıtratla ilgili olan bir kavramdır. Fıtratın çağrıştırdığı bir diğer kavram da Kur’an’ın Hz. İbrahim ile birlikte andığı Hanif kavramıdır. Hanif olmak demek, katışıksız mümin ve muvahhit olmak ...

Devamını Oku »

Kaderciliğin Sefaleti (1)

İslam tarihinde ilk büyük kopuşun kader konusunda olduğu söylense yeri var. Bu büyük kopuşun sebebi de hiç kuşkusuz servet ve iktidardır. Bu büyük kopuşun başladığı tarih de Emeviler dönemidir. Tarihsel olarak müslümanların saltanat ile tanışmaları / sınanmaları Emevilerle birlikte başlar. Saltanatın izahı / hanedanın meşruiyeti için bir teolojiye / bir ideolojiye ihtiyaç vardı. Bu teoloji kadercilikten başkası olamazdı. Emevi hanedanının ...

Devamını Oku »

Suçlu kim?

Bu günün dünyasında aile ortamları gençlik açısından sorun olmaya / sorun üretmeye devam ediyor. İstatistikler gösteriyor ki, her beş evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor. Bu demektir ki, artık bir yastıkta kocayan eşler, bir ömür boyu süren evlilikler yok. Kırsaldan kente göç bireyi de aileyi de değiştirdi / dönüştürdü / köksüzleştirdi. Bu değişime / dönüşüme koşut, hemen her ailede gerek eşler arası ...

Devamını Oku »

N’olacak bu gençliğin hali pür melali

İnsan hayatının bir parçası / bir evresi olan gençlik evresi, esasen bir arayış evresi / bir arayış sürecidir. Bu arayış evresinde / sürecinde gençler büyük oranda bir kimlik arayışı / bir aidiyet arayışı / bir rol model arayışı içinde olurlar. Bu sebeple olsa gerek gençlik çağı, insan ömrünün en sıkıntılı / en çalkantılı / en hareketli / en bereketli / ...

Devamını Oku »

Küresel güçlerin mayın eşekleri

Hiç kuşku yok ki 15 Temmuz başarısız darbe girişimi küresel hegamonik güçlerle bağlantısı olan ve küresel sistemin istekleri / arzuları doğrultusunda gerçekleştirilen bir işgal / bir kuşatma girişimidir. Dikkatli bir gözle bakıldığında bu kanlı işgal ve kuşatma girişiminin neredeyse bütün karelerinin / bütün sahnelerinin bire bir Hollywood filmlerinin karelerine / sahnelerine çok benzediği görülecektir. Bu karelerden / bu sahnelerden hareketle, ...

Devamını Oku »

Hakikat ve Hurafe

Hurafe, hakikatle yakından uzaktan ilgisi olmayan boş / batıl inançlar ve safsatalardır. Nasıl hak ile batılın eş zamanlı / eş mekânlı olarak bir arada bulunmaları mümkün değilse, aynı şekilde hakikat ile hurafenin de eş zamanlı / eş mekânlı olarak bir arada bulunmaları mümkün değildir. Eğer hak ile batıl, hakikat ile hurafe eş zamanlı / eş mekânlı olarak birlikte var olabiliyorlarsa, ...

Devamını Oku »