Esenlemeler XY (2)

Aleviler namaz kılmazlar, namaza da karşıdırlar mottosunu yüzyıllardır milletin hafızasına kazıdılar..
Külliyen Yalan../.. Külliyen İftira..
Şu Bilinsin..
Aleviler ve hassaten Kızılbaşlar namaza değil; Namaz kılanlara karşı idiler..
Nasıl karşı olmasınlardı ki.?
İmam Ali’yi namaz kılan bir harici öldürdü../ gerçi bir Muaviyeci olduğu kanısındayım ya..
İmam Hüseyn’i öldürenler de namaz kıldıkları bilinen veya söylenen kimselerdi..
Muaviye ve oğlu Yezid; Camileri kapatmadılar.. Tam aksine açık tuttular..Gerek minarelerden ve gerek minberlerden ana avrat dahil her sövgüyü ehl-i beyt oğullarına ve tabiilerine reva gördüler..
Buna mukabil Ümmi İman, Ezan’a “Aliyyen veliyullah” ilave ederek cevab verdi..
Adını doğru koyalım: İslam Tarihindeki bu iç savaşın adı, sünni şii savaşından daha çok;
Ümmi İman ile, Entellektüel İman Savaşıdur..
Saray İmanı İle Toprak Damların savaşıdur..Altın Kubbelerle; Ahşab Çatıların savaşıdır.
Kılıca karşı tırmığun; Tüfenge karşı yumruğun savaşıdur..
Selatin Camileri ile; Mahalle Mescidlerinin savaşıdır..
Mehdi Söylenceleri, orantısuz saray gücüne karşı çaresiz halkın Ümmi İman’ının ürettiği sığınış söylenceleridür..
Şimdi  bu geleneğin imanına sövüyor saray allameleri..Yabancımız değildür..
Vaktiyle de Ehl-i Beyt’e söverek geçimlerini sağlıyor idiler..
Dini yozlaştıranlar gelenekçilerdür deyü propaganda ediyorlar yıllardır..
Yalan..
Suçlarını bastırıyorlar..
Ne tevrat katipleri ne incil katipleri bizim Ümmi Geleneğimizi temsil etmezler..Edemezler..
Kur’an Katipleri de Ümmi Geleneğimizi temsil etmezler..
O kadızade müftileri değilmiydi çocuklarımızın dahi katledilmelerine fetva verenler..?
O türkü’nün aslı da öyle değildür..Böyledür:
“Telli kur’an bunun adı..”
“Ne ayet dinler ne de kadı..”
“Bunu çalan anlar kendi..”
“Şeytan bunun neresinde..”

“Abdest alsan aldın demez.”
Namaz kılsan kıldın demez..”
“Kadı gibi haram yemez..”
“Şeytan bunun neresinde.”
..
Abdest aldığı halde aldı demeyen; namaz kıldığı halde kıldı demeyen Hızır Paşa’dur..
Hızır Paşaların matbu ayetleri ile Vahyin suduri ayetleri birbirine benzemez..
Halkın Tarihi yalan söylemez..
Hızır Paşa , Pir Sultan Abdal’a sual etti:
Son dileğin nedür._?
Pir sultan Abdal eyittü: “İki Rik’at nemaz..”
Pir sultan abdal abdest aldı ayağun yıkamayup meshetti..
Namaz kıldı ..El bağlamayup kol saldı..
Her kıyamda tekbir aldı..
Hızır Paşa bağırdu: “Bu ne biçim namaz.?”
Pir Sultan Abdal ayduruptur..: “ Ehl-i Beyt namazı dur.. aslı budur.!”
Hızır Paşa aradığı bahaneyi bulmuştur..vay şii mürted.! İşte hak ettin başın urulmağı..
Oysa mesele namaz meselesi değül idi..Hak Hukuk meselesi idi.. Halkın adalet savaşımı meselesi.
Pir Sultan Abdal dahi tekrar eyittü:

“ALDIĞUN ABDESTÜ ALDIRURLAR SA..”
“KILDIĞUN NAMAZI KILDURURLARSA”
“BURDA  HAK DİYENİ ÖLDÜRÜRLERSE”
“AÇILIN KAPILAR ŞAHA GİDELİM”..

Aşik Dertli de aynı dertten muzdarib olmaklık ile ;  şeytan bunun neresinde diye sitem ettirmektedür telli kur’an’ına.. Telli saz’ına..
Aşık Dertli Ümmi Mü’mindür..Bütün Halk Aşıkları-Hak Aşıkları  Ümmi Mü’mindür..
İmanım Eyvallah..
Pes.!
^^^^^^
Hallac-ı Mansur dahi “ben allah’ım” demedi.. Haşa.. “ ben HAK ım”.. HAK BENDE TECELLİ EDER..
İmamet te, hilafet te hak; Halktan yana ,Hak’tan olan’ın hakkıdur..Atadan, baba’dan veya kutsanmış bir kabile’nin kutsal hanedanından miras kalan bir hak olmadığınu ifşa ediyordu adeta Hallac.. Entellektüel İman medreseleri ne derler ise desinler; “bu hak tan vaz geçmezük” demeye geliyordu O’nun “Enel Hak.!”feryadı..Hallac ; Hakkın adamıydı. Halkın Adamıydı..Şii Ruhbanların ve Sünni Mollaların adamı değildi.. Bu nedenle sevilmedi..Sünni Kral idam etti..Şii Molla gül attı..Ne güzel seremoni; ne ala danışıklı döğüş..Yaşasın Abbasi Aklı, yaşasın Abbasi Modeli..Yaşasın Ali Bulaç..
Al-i Beyt’ten İmam Rıza adına beyat alıp; Emevi saltanatına son veren Abbasi Hanedanı da;Emevi
Saltanatından farklı davranmamıştı..Hatta iş bu kerre konvansiyonel Medrese Entellektüel Aklı; Yunan – Helen Aklını da yedeğine almış;Mutezili Akıl-ecole-namıyla; Ümmi Aklın ve imanın karşısına dikilmiştir..
Usuli – Ahbari veya; Maturidi- Eş’ari kavgalarının tamamı danışıklı döğüş kavgalarıdır.. Yalancı Pehlivan güleşmeleridür.. Bu kavgaların ümmi iman sahibi halkın dirlik düzenliğine, ekmek ve aşk kavgasına hiç bir katkısı olmadığu gibi; halkın ümmi imanını resetleyüp; yerine kelami, farazi iman kakalama işini kolaylaştırmasına da fayda sağlamıştur..
Hallac-ı Mansur bu düzenbazlıklara, bu sahtekarlıklara karşı; Halkın Ümmi İmanına tercüman olmuş ve:
“Enel Hak.! “ diye feryad etmiştürür..
Yoksa felsefi bir çığır. Yeni bir Entelektüel İman çığırı açmak gibi bir derdi tasası yok idi..
“Enel Hak” Sözü üzerine sayfalar dolusu şerhler, cildler dolusu haşiye yazanlar da; Entellektüel İman sahibi kalem efendisi ehl-i kitab tan başka kimseler değildür..İsterlerse kendilerine sufi desinler veya başka ne derlerse desinler..
Asl’ın asıl gayesine asıl maksadına, asli  manasına mugayir her söz, her yazı, her eylem küfrü mucib eylem söz ve yazı demektür..
Ümmi İman’ın bu kadar laf canbazlığı, bu kadar laf kalabalığı yapmaya tahammülü yoktur..
Bu Fakir dahi şu satırları yazarken adeta beyhude bir yük taşıma hissine kapılmaktadur zaman zaman..
Amma neylesin ki artık piçak gemüğe dayanmıştur..
Ümmi İman savunmasız, kimsesüz ve garib kalmıştur..
Bu Sa’yin sayesinde belki o ümmi iman sahibi kocakarıların duasını mucib bir savab işleme ümidi vardur.. başka bir tasası da yoktur..
Pes.!
^^^^^^
İslam Tarihi tesmiye edilen geçmiş zaman vetirelerinde zalim iktidarlara karşı essahtan kim başkaldırmış ve isyan etmiştür.?
Mevali, Ümmi halklardan başkası değül..Entellektüel İman yani MENSUBİYET imanı, Ümmi İMAN yani AİDİYET imanı karşısında daima hasımkar pozisyonlar almaktan çekinmemiştür..
Molla Kasımlar O zamanlar da da Yunus Emrelerin düşmanı idiler, şimdiki zamanlarda da..
“15 Temmuz 2016 Milli İrade Darbe Karşıtı  Cevabı” da Ümmi İman Cevabıdur..
Halk; birbirlerinin neci olduklarına bakmaksızın, şucu bucu olduklarına aldırmaksızın,darbeci gavurlara karşı ibretlik bir direniş timsali sergilemiştir..
İşte; Ümmi İman’ın isyan ahlakı da bu ahlaktır..
Ümmi İman safi ahlak demektür zaten.. Kitabi ahlak daima zalime yontar iken; İkri Ahlak daima hakka yontmak haliyle hem hal olmuş olsa gerektür..
İkri Ahlak; Ümmi Ahlak ‘tur.. “İkra bi ismi kellezine..”ayetinin muhatabı olan iman ve ahlak..
15 Temmuz 2016 Karşı İsyanının da iman ve ahlakıdır..
Ömer Halis Demir; müçtehid miydi.? Fakih miydi.? Ve./ veya.. Kafka okumuş udu.? Ehl-i sünnet ilmi müktesabatına hakim miydi.? Jan Jack Rousso’yu tanır mıydı.?Ali Şeriati Okumuş muydu?
Seyyid Kutub’a  aşinamıy dı.? Kur’an Hafızı mıydı.? Meal Okuyup, alim u allame olmuşmuydu.?
Hiç sanmıyorum..
Ama Yunus Emre’yi tanıdığından eminim,, Osman Gazi’yi, Şeyh Edebalı’yı tanıdığından eminim..
Battal Gazi’yi, Dede Korkut’u;Leyla ile Mecnun’u, Arzu ile Kanber’i ve ila ahir geleneğin söz erbabını tanıdığından eminim..
Halkımız Ariftür..
Arif imanı Ümmi İmandur.. İkri İmandur..
Mekteb tahsili onun irfanını , imanını ancak tahkim eder.. Tahrif etmez..
Matbu İman ile Takriri iman asla bir olmaz..
Matbaa İmanı ile İkra imanı kat’a bir olmaz..
Pes.!
^^^^
Çanakkale şehidlerinin % 90 ı da Ümmi İman Sahibleri idiler..
Şimdiki Entellektüel İman sahibi İşid-Daeş- militanları da Çanakkale Ruhu’nun varislerine savaş açmış; muharebe halindeler..Hadis okumaklıkları bir şeyi değiştirmez..Ha Kur’an okumuş ha hadis..
Her iki durumda da matbu olan’a tabi olmuş demektürler.. İkra ile bir bağları kalmamıştur..
Yazı İcad Oldu mertlik bozuldu asıl.
Yazıyı icad eden akıl icad etti tüfengi..
Atom bombasını da aynı akıl icad etmiştir ve şimdi daha etkilisini icad etme telaşesinde..
Ketebe aklı İnsanı sevmez..Mekteb -medrese cehaleti alır velakin eşekliğini baki bırakır.
İnsan sevmeyen aklın imanını niçün seveyün, niçün ciddiye alayun.?
Ümmi İman’a emanet olunuz.
Wesselam..
Pes.!

İlginizi Çekebilir

CHP Bursa’da Akkuş pimi çekti!

CHP Bursa’da aylardır devam eden iç savaşta oldukça ağır hasar alan İl Başkanı Hüseyin Akkuş, ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir