Cep telefonunu asla böyle kullanmayın!

Teknolojiyle beraber kanser vakaları da artıyor. Doç. Dinçer “Cep telefonları elektromanyetik radyasyon yayıyor. Bari uyurken

Cep telefonunu asla böyle kullanmayın!
Teknolojiyle beraber kanser vakaları da artıyor. Doç. Dinçer “Cep telefonları elektromanyetik radyasyon yayıyor. Bari uyurken kapatın” dedi.

Es­ki­şe­hir Os­man­ga­zi Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Tıb­bi On­ko­lo­ji Bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Doç. Dr. Mu­rat Din­çer, tek­no­lo­ji­nin ge­liş­me­siy­le kan­ser va­ka­la­rı­nın da art­tı­ğı­nı söy­le­di.

Dinçer “Tek­no­lo­jiy­le el­de edi­len bir­çok ürün do­ğal değil. Bu da kan­ser sık­lı­ğı­nı te­tik­le­di. 20 yıl için­de dün­ya­da ve Tür­ki­ye­’de bi­rin­ci ola­rak kan­ser ölüm­le­ri ön­gö­rü­lü­yo­r” dedi.

 

‘CEP’İNİZ OYUNCAK DEĞİL

Doç Dr. Din­çer şu uyarıları yaptı: “Bir­ço­ğu­muzcep te­le­fo­nu ba­şu­cu­muz­da ya­tı­yor. Oy­sa cep te­le­fo­nu her çal­dı­ğın­da, ko­nuş­ma­ya baş­lan­dı­ğın­da yük­sek oran­da elek­tro­man­ye­tik rad­yas­yo­na ma­ruz bı­ra­kı­yor. Ça­lar sa­at ola­rak bi­le kul­lan­ma­mak, uyu­du­ğu­muz yer­den uzaktut­mak ge­rek. 2-3 ya­şın­da­ki ço­cuk­lar, an­ne ba­ba­sı­nın cep te­le­fon­la­rıy­la oy­nu­yor. Cep te­le­fo­nu oyun­cak de­ğil, uzak tu­tu­n.”

Tabletleri SIM kartsız kullanın

Din­çer ai­le­le­re şu uya­rı­da bu­lun­du: “Cep te­le­fo­nu­nu­zu ge­rek­me­dik­çe kul­lan­ma­yın. Ço­cuk­larını­zın eli­ne ve­re­cek­se­niz, be­yin ve fi­zik­sel ge­li­şi­mi­ni ta­mam­la­mış ol­ma­sı la­zım. Zi­ra ke­sin ol­ma­sa da ‘kul­la­nan ço­cuk­lar­da be­yin tü­mö­rü ya­pı­yo­r’ di­ye ba­zı ça­lış­ma­lar var. Ay­rı­ca SIM kart­lı tab­let­ler ay­nı za­ra­ra se­bep olu­yor.”
Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2014, 13:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner24