Yargıtay Ceza Dairesinin FETÖ’nün yedi katlı hiyerarşik yapısı tanımı ve sıralaması

Temmuz ayında Yargıtay 16. Ceza Dairesinin verdiği bir karar son günlerde medyada sıkça haber oldu. Bu kararında Yargıtay, FETÖ ile ilgili davalara emsal olacak kıstaslar belirledi. Çok uzun 36 sayfa olan bu kararında detaylı değerlendirmeler yapılmış örgüt yapılanması ve FETÖ hukuki açıdan irdelenerek bir karar oluşturulmuştur. Bu kararında Yargıtay Ceza dairesi FETÖ nün hiyerarşik yapısını (Yedi Katlı Piramit şeklinde ) yedi katmana ayırarak tarif etmiş ve değerlendirmiştir.

İsabetli bulduğum bu sıralamada eklenmesi gereken iki katman daha olduğunu düşünmekteyim. Bu katmanlardan birini, Ceza Dairesi tarif etmiş ancak sıralamaya dâhil etmemiş, dışarıda tutmuştur. Diğerini de hukuki olarak değerlendirmenin Usul ve Yasaya uygun olmadığını düşünmüştür muhtemelen.

Ceza Dairesi kararında;

“FETÖ/PDY’nin Hiyerarşik yapılanması

Dikey Yapılanma- Yedi Katlı Piramit:

Kâinat imamı inancı ve yedi katlı piramidal yapılanma, İsmailiye mezhebinden ve köken olarak da Zerdüştlük dininden alınmıştır. Zerdüştlük dini ve ondan mülhem İsmailiye mezhebinden yedi kat gök gibi örgütlenmişlerdir. Bu mezhep, sofilerini yedi dereceye ayırmıştır. Tarikatın piri yedinci derecede oturur ki, bu mertebe Allah’tan doğrudan emir alan imamlık makamıdır. İmam helali haram ve haramı helal yapabilir. Ona mübah olmayan hiçbir şey yoktur.

Örgüt içi hiyerarşide itaat ve teslimiyet katı bir kuraldır. Teslimiyet hem örgüte hem de liderin emrine ona atfen verilen göreve adanmışlıktır. Örgüt sivil toplumu kendi haline bırakmayıp, kendine hizmet eden bağlı unsurlara dönüştürmektedir. Kadrolaşma ile yargı, ordu, emniyet ve bakanlık birimleri bu gücün denetimine girip, örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanılabilmektedir.

Örgütün hiyerarşik yapılanmasındaki tabaka sistemi kat sistemine dayanır. Katlar arasında geçişler mümkündür ama dördüncü tabakadan sonrasını önder belirler. Katlar şu şekildedir;

- Birinci Kat, Halk Tabakası: Örgüte iman ve gönül bağı ile bağlı olanlar, fiili ve maddi destek sağlayanlardan oluşur. Bunların birçoğu örgütün hiyerarşik yapısına dâhil olmayan bilinçli veya bilinçsiz hizmet ettirilen kesimdir. Genellikle faaliyetlerden habersizdirler. Bu katmandakileri örgüte bağlayan ana unsur istismar edilen İslami duyarlılık ve din duygularıdır.

- İkinci Kat, Sadık Tabaka: Okul, dershane, yurt, banka, gazete, vakıf ve kurum görevlilerinden oluşan sadık gruptur. Bunlar örgüt sohbetlerine katılır, düzenli aidat öder, az veya çok örgüt ideolojisini bilen kişilerdir.

- Üçüncü Kat, İdeolojik Örgütlenme Tabakası: Gayri resmi faaliyetlerde görev alırlar. Örgüt ideolojisini benimseyen ve ona bağlı çevresine propaganda yapan kişilerden oluşur.

- Dördüncü Kat, Teftiş Kontrol Tabakası: Bütün hizmeti (legal ve illegal) denetler. Bağlılık ve itaatte dereceye girenler buraya yükselebilir. Bu tabakaya girenler örgütte çocuk yaşta kazandırılanlardan seçilir. Örgüte sonradan katılanlar genellikle bu katta ve daha üst katlarda görev alamazlar.

- Beşinci Kat, Organize Eden ve Yürüten Tabaka: Üst düzey gizlilik gerektirir. Birbirlerini çok az tanırlar. Örgüt lideri tarafından atanır. Devletteki yapıyı organize edip yürüten tabakadır. Evliliklerinin örgüt içinden olması zorunludur.

- Altıncı Kat, Has Tabaka: Fethullah Gülen ile alt tabakaların irtibatını sağlar. Örgüt içi görev değişiklikleri yapar. Azillere bakar. Örgüt liderince bizzat atanırlar.

- Yedinci Kat, Kurmay Tabaka: Örgüt lideri tarafından doğrudan seçilen 17 kişiden oluşan örgütün en seçkin kesimidir.

Bu tabakalar dışında örgüte sempati besleyenlerden oluşan alt tabaka vardır. Örgüt hiyerarşisinde yer almazlar. Örgüte yönelik herhangi bir olumsuz düşünceleri yoktur. Örgütün bütün faaliyetlerini illegal bile olsa desteklerler. Talimat almaz ve rapor vermezler. Örgüte zaman zaman maddi yardım yaparlar. Devamlı olmamak şartıyla örgütün bazı faaliyetlerine de katılırlar. Bunlar örgütün iç yüzünü bilmeyen, görünüşteki yüzünü gerçek sanan kimselerdir. Siyasetçi, sanatçı, yazar, gazeteci, akademisyen gibi çok geniş bir alana yayılmış olan bu sempatizan kitleyi örgüt zaman zaman lehine kamuoyu oluşturmak için kullanmaktadır.

Yedi katmanın en üstünde “Fethullah Hoca arşı” yer almaktadır. Beşinci, altıncı ve yedinci katmanlar örgütü yöneten katmanlardır. Altıncı ve yedinci katmandakilerinin örgütten kopmalarına kesinlikle izin verilmez. Altıncı katmandakiler örgüt liderinin bildiği ve takip ettiği hayati önemi haiz gördükleri hizmetleri yapan kişilerdir. Beşinci katmanda çok nadir halde örgütten kopma olmuştur. Dördüncü katman örgütü bir arada tutar ve alt katmandakilerin teftiş ve kontrolünü yapar. Hizmet denen işleri ise ilk üç katmandakiler yürütmektedir.”

Bu değerlendirmeye iki yönden itirazım var. Kararda görüleceği üzere Dairenin sıralaması dışında tutulan bir tabaka daha vardır. Bu kararda  “Bu tabakalar dışında örgüte sempati besleyenlerden oluşan alt tabaka vardır. Örgüt hiyerarşisinde yer almazlar.” şeklinde zikredilmiştir.

Birincisi; bence bu tabaka da piramit şeklindeki yapılanmaya; sıralama dışında tuttuğu grup birinci sıra olarak dâhil edilmeli idi. Ayrıca en üst yedinci tabakanın üzerinde; Fetullah Gülen’in de üzerinde yabancı istihbarat örgütlerinin ilgili birimi yer almaktadır. Bunların; CIA, MOSSAD ve MI5 gibi isimleri zikredilmezse bile “Yabancı İstihbarat Dairesi” şeklinde zikredilmesi örgütü anlama bakımından zihinleri netleştirecektir. Sıralama da yedi katman değil dokuz katman olacaktır.

İkinci olarak da; Ceza Dairesinin düşüncesinden ayrı olarak sıraladığı bu katmanların sadece 1. ve 2. değil 3. Katmanda yer alan üye ve sempatizanların da ceza soruşturma ve davalarının dışında tutulması Usul ve Yasaya uygun olduğu kanaatindeyim. Bu konuyu yazının daha fazla uzamaması için ayrıca değerlendirmeyi düşünerek başka yazılara bırakıyorum.

YORUM EKLE

banner19